Tarieven & Gegevensverwerking

Tarieven

Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op richtlijnen van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD). De prijzen zijn opgesteld op basis van het type begeleiding en de tijdsduur.

  • Intakegesprek (60 minuten)   -   75,00 euro 
  • 2de gesprek (45 minuten)      -   45,00 euro
  • Opvolggesprek (30 minuten)  -   35,00 euro


Verwittig altijd binnen de 48 uur als u een afspraak niet kan nakomen. Laattijdige annulaties worden aangerekend.

Terugbetaling 

Diabeten en kinderen met obesitas kunnen mits doorverwijsbrief van de behandelende arts een gedeeltelijke terugbetaling krijgen via het RIZIV. De mutualiteiten betalen een gedeeltelijke vergoeding voor de eerste 2 tot 5 sessies. Informatie en documenten i.v.m. terugbetalingen vindt u op de website van uw mutualiteit:

Gegevensverwerking

Diëtiste Tineke Van den Broeck gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over welke gegevens gaat het?
Als u gebruik maakt van de diensten van Diëtiste Tineke Van den Broeck dient u bepaalde gegevens te bezorgen. Deze verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), de website (via het contactformulier), via e-mail of via het contact met Diëtiste Tineke Van den Broeck.

Het gaat om volgende gegevens:
- Naam en voornaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer of GSM-nummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Rijksregisternummer
- Bepaalde relevante medische gegevens

Waarom dient u deze gegevens te verstrekken?
Diëtiste Tineke Van den Broeck heeft deze persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk (dieet)advies te kunnen verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze gegevens worden enkel gevraagd indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoelang worden deze gegevens bewaard?
Diëtiste Tineke Van den Broeck bewaart uw persoonsgegevens volgens de wettelijk vastgelegde termijn van 30 jaar na beëindiging van de (dieet)behandeling

Worden deze gegevens gedeeld?
Diëtiste Tineke Van den Broeck zal uw gegevens enkel met uw instemming delen met andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (bijvoorbeeld het rapporteren aan uw huisarts).

Kan u uw gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar tineke.vandenbroeck@gmail.com . Er zal dan een afspraak worden gemaakt omdat hiervoor legitimatie altijd nodig is.

Zijn uw gegevens goed beveiligd?
Diëtiste Tineke Van den Broeck neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via het contactformulier op de website www.dietistebeerse.be of stuur een e-mail naar tineke.vandenbroeck@gmail.be.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtiste Tineke Van den Broeck kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website www.dietistebeerse.be of een e-mail sturen naar tineke.vandenbroeck@gmail.be.